Ban hành Quyết định, Quy chế đào tạo Cao đẳng, trung cấp