Văn bản của nhà trường

23
08 2018
Quy chế làm việc của Ban Giám hiệu Viết bởi Tổ chức - Hành chính
Chuyên mục chính: ROOT Chuyên mục: Văn bản của Nhà trường Ngày đăng ?

Tải tại đây

15
05 2018
Đánh giá phân loại cán bộ, viên chức và thi đua, khen thưởng năm 2018 (chuẩn nhất) Viết bởi Tổ chức - Hành chính
Chuyên mục chính: ROOT Chuyên mục: Văn bản của Nhà trường Ngày đăng ?

Tải nội dung tại đây

14
11 2017
Quy chế công tác giảng viên theo TT07/BLĐTBXH Viết bởi Đào tạo
Chuyên mục chính: ROOT Chuyên mục: Văn bản của Nhà trường Ngày đăng ?

tải về

31
10 2017
Quy chế đào tạo theo TT09/Bộ LĐTBXH Viết bởi Đào tạo
Chuyên mục chính: ROOT Chuyên mục: Văn bản của Nhà trường Ngày đăng ?

Quyết định 282/QĐ-KTKTTW

28
03 2016
Phương án công tác tổ chức cán bộ năm 2016 Viết bởi Lê Văn Đồng
Chuyên mục chính: ROOT Chuyên mục: Văn bản của Nhà trường Ngày đăng ?

Ngày 19 tháng 3 năm 2016 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương đã ban hành phương án công tác tổ chức cán bộ năm 2016, trên cơ sở sát nhập một số bộ phận đơn vị trong Nhà trường. Bố trí việc làm hợp lý trong điều kiện hiện nay của Nhà trường, để nâng cao chất lượng và hiệu quả, sử dụng đội ngũ cán bộ, viên chức. Ban hành chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị mới sát nhập.

Tải nội dung phương án công tác tổ chức cán bộ năm 2016: Download

13
08 2015
Quyêt định thành lập Ban biên tập website Viết bởi Tổ chức - Hành chính
Chuyên mục chính: ROOT Chuyên mục: Văn bản của Nhà trường Ngày đăng ?

Tải tại đây