28
03 2013

 

   
 

 

 

 ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TRUNG ƯƠNG

 

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Đảng bộ bộ phận trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Trung ương được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai Chi bộ, Chi bộ Trường Trung học Quản lý và Công nghệ với Chi bộ Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Trung ương, theo Quyết định số 132-QĐ/ĐU ngày 30 tháng 11 năm 2011, của Đảng ủy Liên minh HTX Việt Nam.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ.

1. Chức năng của Đảng bộ bộ phận

Đảng bộ bộ phậnTrường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương là hạt nhân chính trị của nhà trường, có chức năng lãnh đạo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và mọi hoạt động của các chi bộ, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội trong Nhà trường.

2. Nhiệm vụ.

* Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Lãnh đạo đảng viên và tuyên truyền, vận động các cán bộ, giảng viên, Học sinh – Sinh viên trong nhà trường thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Đoàn kết, động viên đảng viên và giảng viên, học sinh – sinh viên trong nhà trường đề cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao; chủ động ngăn ngừa, khắc phục những biểu hiện vi phạm pháp luật và các tiêu cực trong việc thu học phí, tuyển sinh, cấp văn bằng, chứng chỉ…

- Định hướng phát triển của Nhà trường, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, công tác quản lý sinh viên, học sinh; xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện công khai, minh bạch về tài chính và bảo đảm công bằng về phân phối theo các quy định của Nhà nước.

- Lãnh đạo đảng viên và tuyên truyền, vận động các thành viên trong nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ gìn chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nhà trường và địa phương nơi nhà trường đóng trên địa bàn.

* Lãnh đạo công tác tư tưởng.

 Tuyên truyền, vận động các thành viên trong đơn vị xây dựng tinh thần đoàn kết, hợp tác, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, không vụ lợi, nâng cao phẩm chất của người thầy giáo.

* Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ

- Cấp ủy chủ động phối hợp với Ban giám hiệu thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đảng, đoàn thể trong đơn vị có đủ phẩm chất, năng lực, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm.

- Tham gia ý kiến với Ban giám hiệu trong việc kiện toàn tổ chức, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét, đánh giá và bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ trong nhà trường.

- Đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định các vấn đề về tổ chức, cán bộ thuộc thẩm quyển của cấp trên.

* Lãnh đạo các đoàn thể

- Lãnh đạo xây dựng các đoàn thể trong nhà trường vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và điều lệ của mỗi đoàn thể; động viên đoàn viên đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

- Lãnh đạo Ban chấp hành công đoàn chủ động phối hợp với Ban giám hiệu, giải quyết các vấn đề phát sinh; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các đoàn viên trong nhà trường.

* Xây dựng tổ chức Đảng.

- Đảng bộ bộ phận nhà trường đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên.

- Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng, thực hiện đúng các quy định về bảo vệ nội bộ; chống những biểu hiện tiêu cực làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và đạo đức, tư cách của người đảng viên.

- Giáo dục đảng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, tích cực học tập nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ và đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực trong nhà trường.

- Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền và phát triển đảng viên, bảo đảm tiêu chuẩn và quy trình; chú trọng bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và những quần chúng ưu tú giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ.

- BCH Đảng ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát các chi bộ đảng và đảng viên thực hiện Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Xây dựng BCH Đảng ủy, trước nhất là cấp ủy các chi bộ có đủ phẩm chất, năng lực, đoàn kết, gương mẫu, tiêu biểu cho đảng bộ, chi bộ hoạt động có hiệu quả, được đảng viên, quần chúng tín nhiệm.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Cơ cấu tổ chức.

Đảng bộ bộ phận Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương là Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ cơ quan Liên Minh HTX Việt Nam, tính đến ngày 30/09/2019, toàn Đảng bộ hiện có 54 đảng viên, biên chế thành 05 Chi bộ, tuổi đời bình quân của đảng viên là 34; Đảng viên có tuổi cao nhất là 59, thấp nhất là 30.

 Hệ thống tổ chức của Đảng bộ bộ phậnTrường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương bao gồm: Ban chấp hành Đảng bộ (Đảng uỷ ) và các chi bộ trực thuộc.

Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phậnTrường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương, là cơ quan lãnh đạo thực hiện các Nghị quyết của Đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phậnTrường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương  (nhiệm kỳ 2020- 2025) gồm 05 đồng chí:

(1) Đồng chí:  Nguyễn Danh Hùng                       - Bí thư

(2) Đồng chí:   Bùi Mạnh Hiền                              - Phó Bí thư

(3) Đồng chí:   Nguyễn Văn Xuân                        - Uỷ viên

(4)  Đồng chí:   Nguyễn Như Trung                     - Ủy viên

(5) Đồng chí:   Lê Thị Hồng Hạnh                        - Ủy viên

 2. Các chi bộ:

 Các chi bộ: Gồm các Đảng viên đang công tác tại 05 chi bộ được tổ chức theo các Phòng, Khoa, Trung tâm:

+  Chi bộ 1:        

Gồm các Đảng viên đang công tác tại Phòng Tổ chức - Hành chính; Tài chính - Kế toán; Quản trị.

+ Chi bộ 2:

 Gồm các Đảng viên đang công tác tại Phòng QL Đào tạo; Ban tuyển sinh, Khoa Kinh tế HT & QTKD

+ Chi bộ 3:

Gồm các Đảng viên đang công tác tại Khoa Kế toán - Tài chính 

+ Chi bộ 4:

Gồm các Đảng viên đang công tác tại Khoa Lý luận & Hành chính Nhà nước; Cơ điện- Công nghệ may, Cơ bản; 

+ Chi bộ 5:

Gồm các Đảng viên đang công tác tại Phòng Công tác Học sinh- Sinh viên; Phòng Nghiên cứu khoa học & Hợp tác quốc tế và các Trung tâm của trường, Khoa công nghệ thông tin

 VI. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

    2. Phụ trách Văn phòng Đảng ủy: Bùi Mạnh Hiền (ĐT: 0912 553 372).

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.