27
05 2015
CHUẨN ĐẦU RA HỆ CAO ĐẲNG 2013 Viết bởi Khảo thí & KĐCL
Chuyên mục chính: ROOT Chuyên mục: Chuẩn đầu ra Ngày đăng ?

     LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT TRUNG ƯƠNG          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Số: 180/QĐ- CĐ KTKTTW                                    Hà nội,  ngày 20  tháng 5  năm 2013

   

                                                                    QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố chuẩn đầu ra các ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ Cao đẳng của Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Trung ương

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT TRUNG ƯƠNG

Căn cứ quyết định số 2414/BGD7ĐT – QĐ ngày 19 tháng 3 năm 2009 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật trung ương trên cơ sở của Trường Cán bộ HTX &DNN;

Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT, ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH, ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng chuẩn đầu ra ngành đào tạo;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này chuẩn đầu ra trình độ Cao đẳng các ngành, chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng; Kế toán; Quản trị kinh doanh; Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử.

Điều 2. Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Trung ương cam kết với các cấp quản lý, với người học và với xã hội về thực hiện chuẩn đầu ra đã công bố.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng các phòng, khoa; trung tâm, các đơn vị liên quan; cán bộ quản lý, giảng viên, học sinh – sinh viên thuộc đối tượng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                         Hiệu trưởng

- Như điều 3                                                                                            (đã ký)

- Bộ GD&ĐT, LM HTX VN (Để báo cáo)

- Lưu VT, KT & KĐCL

Chuẩn đầu ra ngành CNTT tải tại đây:

Chuẩn đầu ra ngành TCNH tải tại đây:

Chuẩn đầu ra ngành QTKD tải tại đây:

Chuẩn đầu ra ngành Kế toán  tải tại đây:

Chuẩn đầu ra ngành Điện tải tại đây:

27
05 2013
CHUẨN ĐẦU RA HỆ CAO ĐẲNG Viết bởi Khảo thí & KĐCL
Chuyên mục chính: ROOT Chuyên mục: Chuẩn đầu ra Ngày đăng ?

 

          LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT TRUNG ƯƠNG          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Số: 180/QĐ- CĐ KTKTTW                                    Hà nội,  ngày 20  tháng 5  năm 2013

   

                                                                    QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố chuẩn đầu ra các ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ Cao đẳng của Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Trung ương

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT TRUNG ƯƠNG

Căn cứ quyết định số 2414/BGD7ĐT – QĐ ngày 19 tháng 3 năm 2009 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật trung ương trên cơ sở của Trường Cán bộ HTX &DNN;

Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT, ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH, ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng chuẩn đầu ra ngành đào tạo;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này chuẩn đầu ra trình độ Cao đẳng các ngành, chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng; Kế toán; Quản trị kinh doanh; Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử.

Điều 2. Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Trung ương cam kết với các cấp quản lý, với người học và với xã hội về thực hiện chuẩn đầu ra đã công bố.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng các phòng, khoa; trung tâm, các đơn vị liên quan; cán bộ quản lý, giảng viên, học sinh – sinh viên thuộc đối tượng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                         Hiệu trưởng

- Như điều 3                                                                                            (đã ký)

- Bộ GD&ĐT, LM HTX VN (Để báo cáo)

- Lưu VT, KT & KĐCL

 
 

 Chi tiết dowload tại đây

Chuẩn đầu ra ngành CNTT

Chuẩn đầu ra ngành TCNH

Chuẩn đầu ra ngành Kế toán

Chuẩn đầu ra ngành CN Kỹ thuật Điện

 

Về chúng tôi

Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TW

Dương Xá - Gia Lâm - Hà Nội

Phụ trách: Ban Biên tập

Quản trị: Trung tâm Bồi dưỡng & Đào tạo trực tuyến

 

05996463
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Last Week
This Month
Last Month
Tất cả
3778
6435
34689
5916287
99159
159992
5996463
Your IP: 54.167.18.170
Server Time: 2018-11-17 12:39:56