02
12 2013
Nội dung ba công khai 2014 Viết bởi Khảo thí & KĐCL
Chuyên mục: Ba công khai Ngày đăng

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT TRUNG ƯƠNG

 

BIỂU TỔNG HỢP

Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

Năm học 2014-2015

(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014

của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

- Hình thức công khai: Trên trang web của Trường

- Địa chỉ website:  netc- vca.edu.vn

 

STT

Nội dung

Đơn vị
tính

Tổng số

1

Số ngành trường đang đào tạo

ngành

5

1.1

Đại học

ngành

0

1.2

Cao đẳng

ngành

5

2

Số ngành trường đã công bố chuẩn đầu ra

ngành

5

2.1

Đại học

ngành

0

2.2

Cao đẳng

ngành

5

3

Diện tích đất của trường

ha

4

4

Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo

m2

15.145

4.1

Diện tích giảng đường/phòng học

m2

8.049

4.2

Diện tích thư viện

m2

770

4.3

Diện tích phòng thí nghiệm

m2

350

4.4

Diện tích nhà xưởng thực hành

m2

1.300

5

Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường

m2

4.676

6

Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn

người

105

6.1

Giáo sư

người

0

6.2

Phó giáo sư

người

0

6.3

Tiến sỹ

người

3

6.4

Thạc sỹ

người

67

6.5

Chuyên khoa Y cấp I + II

người

0

6.6

Đại học

người

35

6.7

Cao đẳng

người

0

6.8

Trình độ khác

người

0

7

Tổng số học viên, sinh viên, học sinh hệ chính quy

người

1.302

7.1

Nghiên cứu sinh

người

0

7.2

Cao học

người

0

7.3

Chuyên khoa Y cấp II

người

0

7.5

Chuyên khoa Y cấp I

người

0

7.4

Đại học

người

0

7.6

Cao đẳng

người

1.216

7.7

Trung cấp chuyên nghiệp

người

86

8

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên

%

66.67

9

Tổng thu năm 2013

tỷ đồng

21.1742079

9.1

Từ ngân sách nhà nước

tỷ đồng

11.785158

9.2

Từ học phí, lệ phí

tỷ đồng

8.447268214

9.3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

tỷ đồng

0

9.4

Từ nguồn khác

tỷ đồng

0.941781689

Lưu ý: Các TSKH và Tiến sỹ nếu đã tính trong mục Giáo sư (6.1), Phó giáo sư (6.2) thì không tính trong mục Tiến sỹ (6.3) nữa.

                                                                                    

Người lập biểu                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

ThS Đặng Thị Thúy Ngà                                                           NGƯT. ThS Phạm Hanh

 Các Biểu mẫu đính kèm:

Công khai chất lượng đào tạo (Biểu mẫu 20).doc

Công khai chất lượng đào tạo thực tế (Biểu mẫu 21).doc

Công khai Cơ sở vật chất (Biểu mẫu 22).doc

Công khai về Thông tin cán bộ giảng viên (biểu mẫu 23).doc

Công khai Tài chính cơ sở GDĐH (Biểu mẫu 24).doc