Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

27
08 2013
Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin học Viết bởi Lê Văn Đồng
Chuyên mục chính: Khoa, Trung tâm Chuyên mục: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Ngày đăng

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-TCĐKTKTTW ngày    tháng    năm 201 

 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương về việc

thành lập Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học)

.................................................................

Chương I

Chức năng - Nhiệm vụ - Quyền hạn

Điều 1: Quy định chung

          Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  trực thuộc Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương, mọi hoạt động của trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong quy chế hoạt động của Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật trung ương và khuôn khổ các văn bản pháp luật về công tác đào tạo, bồi dưỡng trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ

          * Chức năng

 1. 1. Trung tâm có chức năng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ thực hành và tin học ứng dụng theo hình thức vừa làm vừa học, học từ xa, tự học có hướng dẫn.
 2. Trung tâm được Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương giao nhiệm vụ thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ thực hành và tin học ứng dụng cho cán viên chức của Trường.
 3. Để phục vụ mục tiêu chung của Trường, Trung tâm mở rộng hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu của ngành, của xã hội về đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ thực hành và tin học ứng dụng.

* Nhiệm vụ:

 1. Điều tra nhu cầu học tập ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin-truyền thông trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã và của xã hội, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng nhu cầu của người học.
 2. Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo hoặc liên kết đào tạo:

-  Chương trình ngoại ngữ các trình độ theo khung ngoại ngữ 6 bậc theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT - BGDĐT.

- Trình độ tin học chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, nâng cao theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Chương trình giáo dục thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin- truyền thông;

- Các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học nâng cao phù hợp với chuyên ngành đào tạo của Trường, như tin học quản lý, tiếng Anh kinh tế, tiếng Anh trong đàm phán thương mại, v.v....;

-  Tổ chức các lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin-truyền thông cho giảng viên, giáo viên của trung tâm và các cơ sở đào tạo khác trên địa bàn khi có nhu cầu và đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ.

 1. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, phiên dịch hoặc liên quan đến tin học như lập trình, cài đặt phần mềm theo nhu cầu thực tế.
 2. Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm theo quy định.
 3. Liên kết với các trung tâm, các cơ sở ngoại ngữ - tin học khác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin truyền thông;
 4. Nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của trung tâm, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin – truyền thông.

* Chế độ tài chính

Trung tâm thực hiện chế độ tài chính của đơn vị sự nghiệp có thu, tự trang trải, lấy thu bù chi và tiến tới có thu nhập, trung tâm có nghĩa vụ chấp hành các chế độ tài chính đối với ngân sách nhà nước (đóng thuế thu nhập) và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà Trường (nộp tỷ lệ phần trăm doanh thu theo quy chế).

Trung tâm có trách nhiệm xây dựng quy chế tài chính cụ thể trình Hiệu trưởng ban hành và tổ chức thực hiện. Phòng Tài chính - Kế toán Trường có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra Trung tâm thực hiện quy chế tài chính.

*  Chương trình giảng dạy, hình thức học tập

 1. Các hình thức học tập của Trung tâm đa dạng, linh hoạt, mang tính xã hội hoá cao, dịch vụ thuận lợi, nhằm góp phần tạo điều kiện để nhiều người có cơ hội nâng cao trình độ hiểu biết, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 2. Điều kiện, thủ tục đăng ký tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ các chương trình giáo dục thường xuyên tại Trung tâm được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 3. Các hình thức học tập bao gồm: vừa làm vừa học (tập trung định kỳ, học ngoài giờ làm việc), học từ xa, tự học có hướng dẫn hoặc kết hợp giữa các hình thức.
 4. Căn cứ vào các chương trình giảng dạy và hình thức học tập, Trung tâm xây dựng kế hoạch học tập toàn khoá, thời gian biểu cụ thể cho từng lớp học và công bố công khai cho học viên trước khi khai giảng.

* Tuyển sinh và tổ chức lớp học

 1. Tất cả mọi người có nhu cầu nâng cao trình độ hiểu biết và kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học.
 2. Học viên học tập tại Trung tâm được tổ chức theo lớp học trong từng khoá học. Trước khi khai giảng mỗi khoá học, Trung tâm có thể tổ chức kiểm tra trình độ đầu vào để xếp lớp cho phù hợp. Mỗi lớp ngoại ngữ, tin học bố trí không quá 30 học viên.
 3. Mỗi lớp học có một giáo viên chủ nhiệm; có lớp trưởng, một hoặc hai lớp phó do tập thể lớp bầu ra để tổ chức tự quản sinh hoạt lớp, giữ mối quan hệ giữa học viên với Trung tâm.

* Giáo trình và tài liệu học tập

Trung tâm sử dụng giáo trình, tài liệu học tập theo quy định của Bộ chủ quản chuyên ngành đào tạo và các tài liệu riêng của Trung tâm theo sự chỉ đạo của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương.

* Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ

 1. Sau khi hoàn thành chương trình của mỗi khoá học, Trung tâm tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho học viên theo quy định của Bộ chủ quản chuyên ngành đào tạo . 2. Việc tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ của Trung tâm được thực hiện theo quy định của Bộ chủ quản chuyên ngành đào tạo.

*  Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên

 1. Hằng năm, Trung tâm tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên của mình
 2. Trung tâm gửi người tham gia các khoá học do các cơ quan quản lý hoặc do các đơn vị khác tổ chức.

* Hợp tác quốc tế

 1. Trung tâm mở rộng hợp tác quốc tế để tiếp thu kinh nghiệm và phương pháp đào tạo mới và các nguồn lực để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng thoả mãn nhu cầu của học viên.
 2. Quan hệ hợp tác quốc tế được thực hiện theo quy định của Nhà nước và của Bộ chủ quản và Liên minh HTX Việt Nam.

* Tổng kết công tác và báo cáo

 Trung tâm thực hiện tổng kết báo cáo sau mỗi kỳ tổ chức thi, cấp chứng chỉ theo quy định. Hằng năm, Trung tâm tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động, gửi báo cáo gửi cho Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương để nhận được sự chỉ đạo kịp thời và để Trường tổng hợp báo cáo với Liên minh HTX Việt Nam và Bộ chủ quản theo quy định.

Chương II

Tổ chức và quản lý

Điều 3: Cơ cấu tổ chức

- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  có 01 giám đốc, 01 phó giám đốc và giảng viên, chuyên viên thuộc trung tâm. Giám đốc, Phó giám đốc trung tâm do Hiệu trưởng bổ nhiệm. Trung tâm tự chi trả lương, bảo hiểm và các khoản phúc lợi cho cán bộ, giảng viên của trung tâm.

Điều 4: Hoạt động của trung tâm theo nguyên tắc

- Giám đốc có trách nhiệm tổ chức và điều hành hoạt động chung công tác của trung tâm và chịu trách nhiệm về kết quả công tác của trung tâm trước Ban giám hiệu nhà trường.

- Phó giám đốc được giao phụ trách một số công việc theo sự phân công của giám đốc trung tâm, giảng viên trong trung tâm được phân công theo từng nhiệm vụ cụ thể.

- Tổ chức hoạt động của trung tâm thực hiện theo quy định chung của Nhà nước, các quy chế, chế độ quy định của Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật trung ương.

-  Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các phòng, khoa, trung tâm trong nhà trường để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Chương III

Điều khoản thi hành

Điều 5: Quy chế này gồm 3 chương, 5 điều có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2011.

- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và các trưởng phòng khoa, trung tâm trong nhà trường có trách nhiệm thi hành quyết định này.

- Việc sửa đổi, bổ sung quy chế này căn cứ vào tình hình thực tế do Hiệu trưởng xem xét, quyết định.

 

*) Tổ chức bộ máy:

Số lượng cán bộ, giảng viên: 07 đồng chí

STT

Họ và tên

Chức vụ

Học vị

1

Trần Thị Anh Thơ

Giám đốc

Thạc sĩ

2

Hoàng Thái Bằng

Phó Trưởng khoa

Thạc sĩ

3

Tô Hồng Tâm

Giảng viên

Thạc sĩ

4

Nguyễn Thùy Dương

Giảng viên

Thạc sĩ

5

Nguyễn Quốc Huy

Giảng viên

Cử nhân

6

Đặng Kim Hưng

Giảng viên

Thạc sỹ

7

Nguyễn Văn Hạnh

Giảng viên

Cử nhân

8

Nguyễn Thị Lan

Giảng viên

Thạc sỹ

9

Trần Thị Hường

Chuyên viên

Thạc sỹ

Địa chỉ liên hệ :
VP Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, tầng 2 tòa nhà 3 tầng Trường Cao

đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Trung Ương.

Phone : (043) 6789154 - Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.