Khoa Cơ bản

17
06 2013

KHOA CƠ BẢN

QUY CHẾ

          TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA CƠ BẢN

(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-TCĐKTKTTW ngày    tháng    năm 201 

 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương về việc

bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Khoa Cơ bản)

............................................

Chương I

Chức năng - Nhiệm vụ - Quyền hạn

 Điều 1: Quy định chung

          Khoa Cơ bản trực thuộc Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật trung ương, mọi hoạt động của Khoa theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong quy chế hoạt động của Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật trung ương và các văn bản pháp luật về công tác đào tạo giáo dục cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ

  1. Chức năng

- Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, tài liệu học tập thuộc các ngành và chuyên ngành được giao. Thực hiện đào tạo theo sự phân công, phân cấp của trường.

- Đào tạo ngoại ngữ cho sinh viên hệ cao đẳng chính quy trong toàn trường.

  1. Nhiệm vụ
  2. Nhiệm vụ chung:

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy của nhà trường.

- Phân công giảng viên giảng dạy; quản lý giảng viên về nội dung, thời gian, phương pháp, chất lượng giảng dạy.

- Tổ chức biên soạn chương trình, đề cương, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

- Đề xuất bổ sung, chỉnh sửa và xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo phù hợp với ngành nghề đào tạo.

- Phối hợp các đơn vị chức năng thực hiện việc thi hết học phần, thi tốt nghiệp thuộc khoa quản lý theo kế hoạch chung của trường. Quản lý các tư liệu, tài liệu ngành và chuyên ngành thuộc đơn vị.

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên thuộc khoa.

- Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ và duy trì kỷ luật lao động trong đơn vị.
- Quản lý và phân công việc ra đề kiểm tra và đề thi, việc coi thi, chấm thi theo đúng quy chế.

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức đánh giá công tác giảng dạy của giảng viên, nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy.

- Thực hiện các hoạt động hợp tác và đối ngoại trong phạm vi chức năng, quyền hạn của đơn vị.

- Quản lý học sinh, sinh viên và xác nhận các giấy tờ cho học sinh, sinh viên thuộc khoa trong phạm vi được phân cấp.

- Đề xuất giải pháp thực hiện để phát triển Trường. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

  1. Nhiệm vụ của bộ môn ngoại ngữ thuộc khoa:

- Đào tạo ngoại ngữ cho sinh viên hệ cao đẳng chính quy trong toàn trường.

- Thực hiện công tác bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ theo khung ngoại ngữ 6 bậc được quy định tại Thông tư 01/2014/TT – BGDĐT của Bộ Giáo dục đào tạo khi được Nhà trường hoặc Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học yêu cầu.

Chương II

Tổ chức và quản lý

Điều 3: Cơ cấu tổ chức

- Khoa Cơ bản có 01 trưởng khoa, 01 phó trưởng Khoa và giảng viên thuộc khoa.

- Trưởng khoa và phó khoa được bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quy chế tổ chức và hoạt động của Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật trung ương.

Điều 4: Hoạt động của khoa theo nguyên tắc

- Trưởng khoa có trách nhiệm tổ chức và điều hành hoạt động chung công tác của khoa và chịu trách nhiệm về kết quả công tác của khoa trước Ban giám hiệu nhà trường.

- Phó trưởng khoa được giao phụ trách một số công việc theo sự phân công của trưởng khoa, giảng viên trong khoa được phân công theo từng nhiệm vụ cụ thể.

- Tổ chức hoạt động của khoa thực hiện theo quy định chung của Nhà nước, các quy chế, chế độ quy định của Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật trung ương.

- Khoa Cơ bản có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các phòng, khoa, trung tâm trong nhà trường để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Chương III

Điều khoản thi hành

Điều 5: Quy chế này gồm 3 chương, 5 điều có hiệu lực thực hiện kể từ ngày  tháng     năm 201.

- Trưởng khoa Cơ bản và các trưởng phòng khoa, trung tâm trong nhà trường có trách nhiệm thi hành quy chế này.

- Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này căn cứ vào tình hình thực tế do Hiệu trưởng xem xét, quyết định.

II. Tổ chức bộ máy: 

Số lượng cán bộ, giảng viên: 06 đồng chí

STT

Họ và tên

Chức vụ

Học vị

1

Nguyễn Như Trung

Trưởng khoa

Thạc sĩ

2

Nguyễn Thanh Nam

Phó Trưởng khoa

Thạc sĩ

3 Phạm Thị Hồng Xuyến

Giảng viên

Thạc sĩ

4

Trần Công Dũng

Giảng viên

Thạc sĩ

5

Đinh Xuân Đức

Giảng viên

Cử nhân

6

Phạm Thị Linh Nhâm

Giảng viên NCS

 

Địa chỉ : VP Khoa Cơ Bản, tầng 3 tòa nhà 3 tầng trường Cao

đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ƯơnG

Điện thoại:  (043) 6789473 

   Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.