Khoa Cơ điện và công nghệ may

13
06 2013

KHOA CƠ ĐIỆN - CÔNG NGHỆ MAY

Khoa Cơ điện – Công nghệ may,tiền thân là Ban nghề, được thành lập năm 2002  theo Quyết định số 124/KT/KT của Hiệu trưởng Trường Kinh tế - Kỹ thuật Bán công. Theo Quyết định số 91/QL&CN Ngày 24 thàng 4 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Trung học Quản lý và  Công nghệ, Ban nghề được nâng cấp thành Khoa Kỹ thuật-Công nghệ may. Tháng 11 năm 2011, tại Quyết định số 19/QĐ TCĐKTKTTW. Khoa Kỹ thuật - Công nghệ may tiếp tục được giữ nguyên và được đổi tên thành Khoa Cơ điện – Công nghệ may.

LÃNH ĐẠO KHOA

Trưởng khoa: Thạc sỹBùi Mạnh Hiền

Phó trưởng khoa: Thạc sỹ - Dương Quốc Huy

I. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng.

Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, tài liệu học tập thuộc các ngành và chuyên ngành được giao. Thực hiện đào tạo theo sự phân công, phân cấp của trường.

2. Nhiệm vụ

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy của nhà trường.

- Phân công giảng viên giảng dạy; quản lý giảng viên về nội dung, thời gian, phương pháp, chất lượng giảng dạy.

- Tổ chức biên soạn chương trình, đề cương, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

- Đề xuất bổ sung, chỉnh sửa và xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo phù hợp với ngành nghề đào tạo.

- Phối hợp các đơn vị chức năng thực hiện việc thi hết học phần, thi tốt nghiệp thuộc khoa quản lý theo kế hoạch chung của trường. Quản lý các tư liệu, tài liệu ngành và chuyên ngành thuộc đơn vị.

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên thuộc khoa.

- Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ và duy trì kỷ luật lao động trong đơn vị.
- Quản lý và phân công việc ra đề kiểm tra và đề thi, việc coi thi, chấm thi theo đúng quy chế.

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức đánh giá công tác giảng dạy của giảng viên, nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy.

- Thực hiện các hoạt động hợp tác và đối ngoại trong phạm vi chức năng, quyền hạn của đơn vị.

- Quản lý học sinh, sinh viên và xác nhận các giấy tờ cho học sinh, sinh viên thuộc khoa trong phạm vi được phân cấp.

- Đề xuất giải pháp thực hiện để phát triển Trường. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

II. Hoạt động của khoa theo nguyên tắc:

- Trưởng khoa có trách nhiệm tổ chức và điều hành hoạt động chung công tác của khoa và chịu trách nhiệm về kết quả công tác của khoa trước Ban giám hiệu nhà trường.

- Phó trưởng khoa được giao phụ trách một số công việc theo sự phân công của trưởng khoa, giảng viên trong khoa được phân công theo từng nhiệm vụ cụ thể.

- Tổ chức hoạt động của khoa thực hiện theo quy định chung của Nhà nước, các quy chế, chế độ quy định của Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật trung ương.

- Khoa Cơ điện - Công nghệ may có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các phòng, Khoa, Trung tâm trong nhà trường để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

III. Tổ chức bộ máy:

- Khoa Cơ điện - Công nghệ may có 01 trưởng khoa, 01 phó trưởng Khoa và giảng viên thuộc khoa.

Tổng số cán bộ, giảng viên hiện tại trong Khoa là: 09

Trong đó:

-Thạc sỹ: 03, đang theo học thạc sỹ 03

IV. Quy mô và ngành đào tạo:

* Qui mô:

+ Hệ Cao đẳng chính quy:                     150 -200 sinh viên/ năm

+ Hệ Trung cấp chuyên nghiệp:            100 -150 học sinh/ năm

*Ngành đào tạo:

+ Công nghệ Kỹ thuật điện – Điện tử

+ Điện Công nghiệp & Dân Dụng

+ Công nghệ may

Mô hình tay gắp công nghiệp

Các modul thực hành điện cơ bản

Các modul thực hành điện công nghiệp

* Địa chỉ liên hệ:

 Khoa Cơ điện- Công nghệ may - Tầng 2 - Tòa nhà 3 tầng - Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương. Dương Xá - Gia Lâm - Hà Nội

 ĐT. 0436781753; mail: khoacodien.netc@gmail.