Phòng Quản ký khoa học và Hợp tác quốc tế

13
06 2013
PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-TCĐKTKTTW ngày    tháng    năm 201   của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương về việc

thành lập Phòng Khoa học công nghê & Hợp tác quốc tế)

.....................................................

Chương I

Chức năng - Nhiệm vụ - Quyền hạn

Điều 1: Quy định chung

          Phòng Khoa học công nghệ và Hợp  là phòng chức năng thuộc Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật trung ương, mọi hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong quy chế hoạt động của Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật trung ương và khuôn khổ các văn bản pháp luật về công tác đào tạo giáo dục cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ

* Chức năng:

          Là đơn vị tham mưu, tổng hợp, đề xuất và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác khoa học - công nghệ hợp tác quốc tế của Trường. Phát triển các mối quan hệ hợp tác với nhiều trường, nhiều tổ chức, cá nhân trong khu vực và trên thế giới về đào tạo và chuyển giao công nghệ phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế.

* Nhiệm vụ:

  1. Nhiệm vụ NCKH.

- Xây dựng và chỉ đạo thực hiện, định hướng chính sách, quy hoạch kế hoạch thực hiện nhiệm vụ NCKH. Là đầu mối xúc tiến, phát triển các hoạt động nghiên cứu và tư vấn khoa học.

- Tư vấn xây dựng kế hoạch hoạt động NCKH ngắn hạn và dài hạn.

- Hoàn thiện các quy định, quy chế về hoạt động NCKH, dịch vụ tư vấn, ứng dụng thực nghiệm chuyển giao công nghệ.

- Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy định về NCKH trong phạm vi Nhà Trường.

 - Tiếp nhận và triển khai dự án, đề tài NCKH các cấp.

- Theo dõi, quản lý tiến độ thực hiện, tài chính khoa học. Tổ chức nghiệm thu và lập các chứng từ, đề xuất thu chi các dự án, đề án, các đề tài NCKH.

- Tổ chức, quản lý công tác biên soạn, biên dịch, thẩm định và phối hợp với các khoa, bộ môn lưu hành giáo trình, tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập và NCKH. Công bố, đăng ký bản quyền công trình NCKH các cấp.

- Tổ chức biên tập và phát hành nội san NCKH, bản tin nội bộ của Trường theo định kỳ. Đầu mối quan hệ với các cơ quan thông tin đại chúng; đồng thời mở rộng quan hệ với các cơ quan, đơn vị bên ngoài.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị khác để tổ chức, quản lý và thu thập các thông tin khoa học thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội phục vụ công tác NCKH trong Trường.

- Tư vấn, chuyển giao các kết quả NCKH cho các địa phương và cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

- Phối hợp, quản lý và điều hành các chương trình, chuyển giao trong nghiên cứu khoa học-công nghệ.

- Chuẩn bị nội dung và là đầu mối tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học của Trường; tổng kết, đề xuất khen thưởng công tác NCKH. Cố vấn cho Đoàn TN tổ chức tốt hoạt động NCKH trong sinh viên. Tổ chức các hội thi sinh viên NCKH trong phạm vi Nhà Trường.

- Tham gia bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về NCKH và chuyển giao công nghệ.

- Đề xuất, tổ chức triển khai hội giảng hàng năm cho giảng viên. Tổ chức duyệt giảng cho giảng viên được tuyển dụng.

- Thường trực Hội đồng Khoa học – Đào tạo của Trường. Phối hợp với các đơn vị liên quan lấy ý kiến đổi mới, hoàn thiện chương trình, giáo trình giảng dạy và học tập các hệ đào tạo trong Trường.

- Tham gia giảng dạy một số môn chuyên môn và các hoạt động khác do Nhà Trường tổ chức.

  1. Nhiệm vụ Hợp tác quốc tế.

- Lập kế hoạch về hoạt động hợp tác quốc tế hàng năm về các mục tiêu và hoạt động cụ thể của hợp tác quốc tế. Quản lý, kiểm tra, đánh giá và làm báo cáo hàng năm cho Ban giám hiệu và các cơ quan thẩm quyền theo luật định về các quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế. Là đầu mối chuẩn bị hồ sơ, làm các thủ tục xin giấy phép hoạt động đối với các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học, thủ tục xuất và nhập cảnh cho những đoàn khách quốc tế có quan hệ hợp tác với trường.

- Lập chương trình và tổ chức thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế với các đối tác quốc tế. Mở rộng quan hệ và phát triển các loại hình hợp tác quốc tế nhằm củng cố quan hệ quốc tế truyền thống và phát triển quan hệ quốc tế mới.

-  Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị liên quan đến hoạt động hợp tác quốc tế; tổ chức các buổi báo cáo về nội dung hoạt động của các đoàn và cá nhân được Trường cử đi nước ngoài về.

- Tổ chức các buổi làm việc, lễ tân, tiếp khách và ghi chép biên bản các phiên làm việc giữa lãnh đạo nhà trường với các đoàn khách quốc tế. Phối hợp với các đơn vị soạn thảo nội dung hội đàm, biên bản ghi nhớ, hợp đồng liên kết và các văn bản về quan hệ quốc tế trình Hiệu trưởng phê duyệt.

- Tiếp nhận, soạn thảo, dịch và gửi các tài liệu, thư, điện phục vụ cho hoạt động quan hệ quốc tế của trường. Dịch các bảng điểm, văn bằng, chứng chỉ do Trường cấp ra tiếng nước ngoài cho người học.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực NCKH để tiếp nhận các đơn đặt hang, đấu thầu, nghiên cứu các đề tài NCKH.

- Tổ chức triển khai kế hoạch hợp tác và phát triển đã đựơc phê chuẩn. Thực hiện việc đề xuất Ban giám hiệu ban hành, hoặc tự ban hành (theo sự ủy nhiệm của Ban giám hiệu) các văn bản có liên quan để triển khai những công việc liên quan đến mảng hợp tác và phát triển nhà trường.

- Phối hợp với các Phòng, Khoa, Trung tâm liên quan để phát triển các mối quan hệ hợp tác.

- Tổ chức lưu trữ, quản lý thông tin, tài liệu hồ sơ về quan hệ quốc tế đúng quy định hiện hành. Quản lý chương trình, nội dung hoạt động của các đơn vị và cá nhân trong trường về hợp tác quốc tế.

- Đầu mối xét duyệt hồ sơ cán bộ đủ tiêu chuẩn được cử đi học tập ở nước ngoài.

- Phối hợp với Phòng TC-HC và các đơn vị liên quan lập chương trình, nội dung, thời gian của các đoàn nước ngoài ra, vào Trường.

- Lập chương trình công tác hàng tháng của Phòng và tổ chức triển khai công tác theo kế hoạch. Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về hoạt động NCKH và HTQT theo quy định. Phối hợp với các đơn vị trực thuộc thực hiện những công tác phát triển.

- Quản lý nhân lực khoa học, hợp tác quốc tế, sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiên, trang thiết bị được giao.

- Đề xuất các giải pháp thực hiện để phát triển Trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

Chương II

Tổ chức và quản lý

Điều 3: Cơ cấu tổ chức

- Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế có 01 trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng và cán bộ - viên chức thuộc phòng.

- Trưởng phòng và phó phòng được bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quy chế tổ chức và hoạt động của Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật trung ương.

Điều 4: Hoạt động của phòng theo nguyên tắc

- Trưởng phòng có trách nhiệm tổ chức và điều hành hoạt động chung công tác của phòng và chịu trách nhiệm về kết quả công tác của phòng trước Ban giám hiệu nhà trường.

- Phó trưởng phòng được giao phụ trách một số công việc theo sự phân công của trưởng phòng, cán bộ và viên chức trong phòng được phân công theo từng nhiệm vụ cụ thể.

- Tổ chức hoạt động của phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế thực hiện theo quy định chung của Nhà nước, các quy chế, chế độ quy định của Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật trung ương.

- Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các phòng, khoa, trung tâm trong nhà trường để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Chương III

Điều khoản thi hành

Điều 5: Quy chế này gồm 3 chương, 5 điều có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2011.

- Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế và các trưởng phòng khoa, trung tâm trong nhà trường có trách nhiệm thi hành quy chế này.

- Việc sửa đổi, bổ sung quy chế này căn cứ vào tình hình thực tế do Hiệu trưởng xem xét, quyết định

III. Tổ chức bộ máy: Số lượng cán bộ, giảng viên của Phòng

STT

Họ và tên

Chức vụ

Học vị

1

Đặng Thị Thúy Ngà

Trưởng phòng

Thạc sỹ

2 Vũ Thị Thúy Hà Chuyên viên Cử nhân

3

Đàm Thị Hoa

Chuyên viên

Cử nhân

 

Địa chỉ liên hệ: Tầng 2 Khu Hiệu bộ, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung Ương

Điện thoại: 02436789392