Phòng công tác HSSV

11
08 2016

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

QUY CHẾ

          TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH - SINH VIÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-TCĐKTKTTW ngày    tháng    năm 201   của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương về việc

 thành lập Phòng Công tác học sinh – sinh viên)

Chương I

Chức năng - Nhiệm vụ - Quyền hạn

Điều 1: Quy định chung

          Phòng Công tác học sinh - sinh viên là phòng chức năng thuộc Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật trung ương, mọi hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong quy chế hoạt động của Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật trung ương và khuôn khổ các văn bản pháp luật về công tác đào tạo giáo dục cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ

* Chức năng

- Tham mưu, tổng hợp, đề xuất giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác chính trị, tư tưởng, văn hóa cho học sinh, sinh viên.

- Xây dựng môi trường giáo dục, hình thành nhân cách và phẩm chất đạo đức tốt đẹp cho học sinh, sinh viên.

- Quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên.

- Quản lý học sinh , sinh viên nội trú, ngoại trú.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin trong phạm vi Nhà trường.

- Quản lý, khai thác và sử dụng mạng Internet và hệ thống thư viện điện tử.
Quản lý về công tác thư viện. Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ và khai thác tư liệu, thông tin, sách báo, tạp chí, giáo trình, tài liệu điện tử... phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức dịch vụ cung cấp tài liệu học tập cho hssv.

* Nhiệm vụ:                                                                   

- Trình Hiệu trưởng ban hành theo thẩm quyền hoặc để Hiệu trưởng trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực công tác học sinh, sinh viên.

- Chủ trì tổ chức đón tiếp học sinh, sinh viên  trúng tuyển. Sắp xếp, bố trí học sinh, sinh viên vào các lớp học, chỉ định ban cán sự tạm thời của các lớp và tổ chức cho bầu ban đại diện lớp vào cuối học kì I. Báo cáo Hiệu trưởng những trường hợp còn thiếu thủ tục hồ sơ khi nhập học và đề xuất biện pháp xử lý. Tiến hành làm mã số, làm thẻ cho học sinh, sinh viên.

- Tổ chức khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên sau khi nhập học, triển khai thực hiện chế độ Bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thân thể cho học sinh, sinh viên. Phối hợp với các phòng chức năng liên quan giải quyết các trường hợp học sinh, sinh viên ốm đau, tai nạn, rủi ro.

-  Chủ trì và phối hợp với phòng Đào tạo và các khoa chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp, công tác cán bộ lớp và bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác học sinh, sinh viên.

- Thống kê, tổng hợp dữ liệu và quản lý hồ sơ trúng tuyển của học sinh, sinh viên trong suốt khoá học; có trách nhiệm phối hợp với phòng Đào tạo hoàn thiện hồ sơ tốt nghiệp và trả cho học sinh, sinh viên khi kết thúc khóa học.

- Giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến học sinh, sinh viên.

- Là đầu mối phối hợp với các phòng chức năng để tổ chức: “ Tuần sinh hoạt  công dân học sinh, sinh viên” đầu mỗi năm học cho học sinh, sinh viên; tổ chức cho học sinh, sinh viên học tập nội quy, quy chế, quyền lợi và nghĩa vụ của học sinh, sinh viên; tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng thường xuyên cho học sinh, sinh viên trong suốt quá trình học tập tại Trường.

- Là đầu mối chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong Trường để giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, văn hoá, thẩm mỹ; giáo dục thể chất ngoại khoá; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh cho học sinh, sinh viên.

 - Chủ trì xây dựng hoặc tham gia và theo dõi hoạt động của các dự án, đề án, chương trình có liên quan đến giáo dục thể chất ngoại khoá, công tác giáo dục đạo đức, lối sống của học sinh, sinh viên.

- Tập hợp ý kiến phản ánh của học sinh, sinh viên, các khoa, bộ môn, phòng, ban và các đơn vị trực thuộc về các hoạt động liên quan tới việc học tập, nghiên cứu khoa học và sinh hoạt của học sinh, sinh viên. Tham gia đánh giá tình hình và kịp thời đề xuất các giải pháp phù hợp để giải quyết những vẫn đề liên quan đến học sinh, sinh viên trong phạm vi Trường.

         - Phối hợp với các khoa, phòng chức năng khác và Đoàn TNCSHCM tiến hành theo dõi việc học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện của học sinh, sinh viên, làm căn cứ để đề xuất đánh giá điểm chuyên cần, hạnh kiểm, xét tiêu chuẩn thi và thi tốt nghiệp.

         - Tổ chức xét cấp học bổng, trợ cấp xã hội và mức đóng học phí cho học sinh, sinh viên (Kể cả học bổng do các cá nhân và tổ chức tài trợ cho Trường). Đề nghị Hiệu trưởng khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; đồng thời kiến nghị hình thức kỉ luật đối với trường hợp vi phạm nội quy, quy chế. Làm thủ tục hành chính chuyển những học sinh, sinh viên bị thi hành kỉ luật ở mức đình chỉ học tập, buộc thôi học trả về địa phương. 

- Phối hợp với phòng Đào tạo tổng hợp kết quả học tập để công nhận tốt nghiệp và đánh giá chất lượng toàn diện của học sinh, sinh viên.

- Phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo xét chuyển khóa, chuyển hệ, đối với học sinh, sinh viên, làm thủ tục cho học sinh, sinh viên thôi học, chuyển trường và bảo lưu kết quả học tập.

- Theo dõi công tác học sinh, sinh viên ngoại trú; phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương thực hiện công tác học sinh, sinh viên ngoại trú.

- Tổ chức và quản lý đời sống tinh thần; chịu trách nhiệm về các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao; tổ chức tư vấn nghề nghiệp, dịch vụ việc làm, tâm lý và các hoạt động khác của học sinh, sinh viên.

- Theo dõi công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên, phối hợp với Đoàn TNCSHCM, Hội sinh viên và các tổ chức chính trị xã hội có liên quan trong các hoạt động phòng trào của học sinh, sinh viên tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên có môi trường rèn luyện phấn đấu.

- Phối hợp với phòng Bảo vệ và Quản lý KTX theo dõi, xử lý các vấn đề về an ninh, chính trị liên quan đến học sinh, sinh viên.

- Hàng năm, tổ chức đối thoại với học sinh, sinh viên.

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức lễ phát bằng cho học sinh, sinh viên.

        - Phối hợp các khoa, bộ môn triển khai hoạt động đánh giá sau đào tạo. Duy trì mối liên hệ và các kênh thông tin liên lạc với cựu học sinh, sinh viên. Cập nhật thông tin vào phần mềm quản lý hồ sơ của cựu học sinh, sinh viên. Phối hợp tổ chức các hoạt động quảng bá, đào tạo, nghiên cứu khoa học liên quan đến cựu học sinh, sinh viên. 

- Tổ chức khám sức khoẻ cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên theo định kỳ; đề xuất kiến nghị về chế độ chính sách bồi dưỡng sức khoẻ cho cán bộ, viên chức trong trường theo quy định.

- Tổ chức khám chữa bệnh, đề xuất mua và cấp phát thuốc cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên kịp thời hoặc giới thiệu bệnh nhân lên tuyến trên theo quy định.

- Lập hồ sơ và đưa cán bộ, viên chức tới nơi giám định y khoa khi có yêu cầu.

- Xác nhận và cấp giấy nghỉ ốm cho bệnh nhân theo đúng chế độ, nguyên tắc.

- Tổ chức thường trực và cấp cứu hàng ngày. Cấp cứu kịp thời các ca đột xuất, giới thiệu những ca bệnh nặng lên tuyến trên.

- Chịu trách nhiệm giám sát công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường. Chủ động nghiên cứu, đề xuất những biện pháp cụ thể, kịp thời và hữu hiệu nhằm đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp.

- Chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong phạm vi toàn trường. Phối hợp với cơ quan y tế cấp trên kịp thời phát hiện, khoanh vùng và có những biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn và tiêu diệt các ổ dịch bệnh không để lây lan.

          - Quản lý trực tiếp việc sử dụng các thiết bị, máy móc công nghệ thông tin ở các đơn vị trong trường, hệ thống đường dây thuộc mạng của trường. Tham mưu, tư vấn về kỹ thuật, tổ chức việc duy tu, sửa chữa bảo trì các trang thiết bị về công nghệ thông tin.

- Quản lý những vấn đề về kỹ thuật mạng; theo dõi hệ thống mạng trong trường và xử lý nhanh khi có các sự cố. Xây dựng các chuẩn kết nối và tổ chức hệ thống mạng áp dụng thống nhất giữa hai cơ sở trong toàn trường.

- Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả cho nhà trường.

- Xây dựng và hướng dẫn thực hiện các qui định nhằm quản lý và sử dụng mạng trong trường. Quản trị hệ thống các máy chủ. Tiến hành kết nối, phân phối, theo dõi và quản lý hệ thống Internet trong trường. Theo dõi và tham mưu cho Hiệu trưởng việc xử lý các vi phạm về kết nối Internet.

- Tham mưu, tư vấn về kỹ thuật cho Hiệu trưởng việc lựa chọn ký hợp đồng với công ty dịch vụ tin học chuyên nghiệp bên ngoài để sửa chữa các máy tính trong trường hợp hư hỏng.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện và chuyển giao công nghệ thông tin trong phạm vi trường.

- Quản lý an toàn, an ninh trong hoạt động Intranet/Internet.

- Quản lý, phục vụ giảng dạy, sửa chữa, các phòng thực hành máy tính trong trường.

- Chủ trì xây dựng trang website Trường bao gồm: Quản trị, thiết kế, chỉnh sửa, viết bài, đưa tin, biên tập, kiểm duyệt nội dung đăng tải.

- Tổ chức triển khai các hoạt động thư viện và xây dựng kế hoạch phát triển thư viện theo hướng hiện đại. Từng bước phát triển thư viện thành trung tâm thông tin - tư liệu phục vụ việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập.

- Tổ chức các loại hình hoạt động, quầy giới thiệu sách, báo, tạp chí, giáo trình, tư liệu phục vụ bạn đọc trong và ngoài trường. Cải tiến công tác phục vụ bạn đọc theo hướng thuận tiện, văn minh, lịch sự.

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc: mua, tiếp nhận, trao đổi, bổ sung các loại tài liệu, sách báo mới, tài liệu điện tử trên mạng Internet… nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức quản lý theo hướng sử dụng các thiết bị hiện đại, nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ phục vụ, tiến tới hình thành thư viện điện tử.

- Phối hợp với các đơn vị khác cập nhật thông tin thường xuyên, tổ chức giới thiệu thông tin mới hoặc thông tin chuyên đề về khoa học kinh tế.

- Tổ chức quản lý lưu trữ và bảo quản các kho sách báo, tư liệu thông tin theo đúng quy định.

- Làm  dich vụ  cung cấp  tư  liệu  tài  liệu  học  tập  nghiên cứu cho hssv.

- Đề xuất kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên thư viện.

- Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động thư viện; thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường.

- Lập chương trình công tác hàng tháng của trung tâm và tổ chức triển khai công tác theo kế hoạch công tác hàng tháng của nhà trường, phối hợp với các đơn vị thuộc trường thực hiện các công tác phát sinh.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.

- Đề xuất giải pháp thực hiện để phát triển Trường.

Chương II

Tổ chức và quản lý

Điều 3: Cơ cấu tổ chức

- Phòng Công tác học sinh - sinh viên có 01 trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng và cán bộ - viên chức thuộc phòng.

- Trưởng phòng và phó phòng được bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quy chế tổ chức và hoạt động của Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật trung ương.

 

Điều 4: Hoạt động của phòng theo nguyên tắc

- Trưởng phòng có trách nhiệm tổ chức và điều hành hoạt động chung công tác của phòng và chịu trách nhiệm về kết quả công tác của phòng trước Ban giám hiệu nhà trường.

- Phó trưởng phòng được giao phụ trách một số công việc theo sự phân công của trưởng phòng, cán bộ và viên chức trong phòng được phân công theo từng nhiệm vụ cụ thể.

- Tổ chức hoạt động của phòng Công tác học sinh - sinh viên thực hiện theo quy định chung của Nhà nước, các quy chế, chế độ quy định của Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật trung ương.

- Phòng Công tác học sinh - sinh viên có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các phòng, khoa, trung tâm trong nhà trường để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Chương III

Điều khoản thi hành

Điều 5: Quy chế này gồm 3 chương, 5 điều có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2016. Quy chế này thay cho Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Công tác học sinh – sinh viên ban hành kèm theo Quyết định số 14/QĐ-CĐKTKTW ngày 12 tháng 10 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương.

- Trưởng phòng Công tác học sinh - sinh viên và các trưởng phòng khoa, trung tâm trong nhà trường có trách nhiệm thi hành quy chế này.

- Việc sửa đổi, bổ sung quy chế này căn cứ vào tình hình thực tế do Hiệu trưởng xem xét, quyết định.

* Tổ chức bộ máy:

Số lượng cán bộ: 04

1. Trưởng phòng - Nguyễn Tiến Lợi - Trình độ: Cử nhân

2. Phó trưởng phòng -  Nguyễn Thị Mai Hoa - Trình độ: Thạc sỹ

3. Lê Thu Thủy - Trình độ: Cử nhân

7. Nguyễn Thị Thu Hiền - Trình độ: Cử nhân

Địa chỉ liên hệ: Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên - tầng 5 - Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương. Dương Xá - Gia Lâm - Hà Nội. Điện thoại: 04.36785193. Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.