Phòng Tài chính kế toán

28
03 2013

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

QUY CHẾ

          TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-TCĐKTKTTW ngày    tháng    năm 201  

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương về việc

 thành lập Phòng Tài chính – Kế toán)

Chương I

Chức năng - Nhiệm vụ - Quyền hạn

Điều 1: Quy định chung

          Phòng Tài chính - Kế toán là phòng chức năng thuộc Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật trung ương, mọi hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong quy chế hoạt động của Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật trung ương và khuôn khổ các văn bản pháp luật về công tác đào tạo giáo dục cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ

* Chức năng

Tham mưu, tổng hợp, đè xuất và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý hoạt động tài chính, giá trị tài sản và chế độ kế toán; công tác quản lý tập trung và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của trường theo đúng chế độ quy định hiện hành của Nhà nước.

* Nhiệm vụ

- Xây dựng và thực hiện các kế hoạch thu chi tài chính trong ngắn, trung và dài hạn.
- Lập dự toán, tổ chức công tác kế toán, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp và nguồn quỹ tự tạo hàng năm của trường theo quy định.
- Đôn đốc thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản học phí, lệ phí của học sinh, sinh viên; các khoản thu nộp nghĩa vụ của các đơn vị thuộc trường có hoạt động thu chi tài chính. Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc làm tăng nguồn thu của trường. Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện thanh quyết toán các hợp đồng liên kết đào tạo trong nước và ngoài nước.

- Chủ trì xây dựng, đề xuất chỉnh sửa, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ và phương án phân phối thu nhập của trường.

- Thực hiện việc chi trả tiền lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác cho cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng; chi trả học bổng, các khoản phụ cấp cho học sinh, sinh viên và tất cả các khoản chi khác phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị của trường theo đúng các quy định hiện hành.

- Hướng dẫn chế độ kế toán, phổ biến các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính, tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính đối với các đơn vị có hoạt động thu chi tài chính và sử dụng ngân sách trong trường.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức quản lý thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực tài chính, tài sản của trường. Quản lý nguồn thu, chi các hoạt động sự nghiệp, trung tâm, hoạt động dịch vụ và các khoản thu khác của trường theo đúng quy chế chi tiêu nội bộ.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác lập dự án đầu tư, tổ chức thiết kế, thi công, giám sát và nghiệm thu bàn giao công trình xây dựng – dự án mua sắm các trang thiết bị theo quy định hiện hành.

- Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về hoạt động tài chính theo chế độ kế toán hiện hành. Bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán theo quy định.

- Tham gia công tác kiểm kê, tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm kê, đề xuất xử lý kết quả thừa, thiếu sau kiểm kê.

- Lập chương trình công tác hàng tháng của phòng và tổ chức triển khai công tác theo kế hoạch công tác hàng tháng của nhà trường, phối hợp với các đơn vị thuộc trường thực hiện các công tác phát sinh.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.

- Đề xuất giải pháp thực hiện để phát triển Trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của hiệu trưởng

Chương II

Tổ chức và quản lý

Điều 3: Cơ cấu tổ chức

- Phòng Tài chính - Kế toán có 01 trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng và cán bộ - viên chức thuộc phòng.

- Trưởng phòng và phó phòng được bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quy chế tổ chức và hoạt động của Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật trung ương.

Điều 4: Hoạt động của phòng theo nguyên tắc

- Trưởng phòng có trách nhiệm tổ chức và điều hành hoạt động chung công tác của phòng và chịu trách nhiệm về kết quả công tác của phòng trước Ban giám hiệu nhà trường.

- Phó trưởng phòng được giao phụ trách một số công việc theo sự phân công của trưởng phòng, cán bộ và viên chức trong phòng được phân công theo từng nhiệm vụ cụ thể.

- Tổ chức hoạt động của phòng Tài chính - Kế toán thực hiện theo quy định chung của Nhà nước, các quy chế, chế độ quy định của Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật trung ương.

- Phòng Tài chính - Kế toán có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các phòng, khoa, trung tâm trong nhà trường để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Chương III

Điều khoản thi hành

Điều 5: Quy chế này gồm 3 chương, 5 điều có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2011.

- Trưởng phòng Tài chính - Kế toán và các trưởng phòng khoa, trung tâm trong nhà trường có trách nhiệm thi hành quy chế này.

- Việc sửa đổi, bổ sung quy chế này căn cứ vào tình hình thực tế do Hiệu trưởng xem xét, quyết định.

* TỔ CHỨC BỘ MÁY

1. Trưởng phòng - Nguyễn Thị việt Hà - Thạc sỹ 

2. Phó trưởng phòng - Chu Đức Hưng - Thạc sỹ

3. Thủ quỹ - Bùi Thị Thơm - Cử nhân

4. Chuyên viên - Phạm Thị Hương - Cử nhân