LIÊN MINH HTX VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT TW

Số:  419  /KH - CĐKTKTTW

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

      Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019     

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2020

 

          Thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ; Quyết định số: 196/CĐKT-KTTW ngày 22 tháng 7 năm 2015 về việc ban hành Quy chế dân chủ trong trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương;

           Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức (CBVC) năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2020 nhằm kiểm điểm, đánh giá các mặt hoạt động của nhà trường năm 2019; thống nhất phương hướng hoạt động nhà trường trong năm 2020.

- Phát huy dân chủ và tinh thần trách nhiệm của mỗi CBVC trong việc xây dựng và phát triển của nhà trường.

- Phát động phong trào thi đua, động viên CBVC đóng góp sức lực, trí tuệ, đoàn kết nhất trí phấn đấu hoàn thành hiệu quả nhiệm vụ được giao trong năm 2020.

II. YÊU CẦU

- Hội nghị CBVC được tổ chức dân chủ, hiệu quả, thiết thực.

- Các nội dung thảo luận tại hội nghị cần được chuẩn bị chu đáo, sát thực, tập trung vào những vấn đề mang tính thời sự, thống nhất biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và những năm tiếp theo.

          - Phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn, đảm bảo công khai, minh bạch.

III. NỘI DUNG

1. Nội dung hội nghị:

1.1. Báo cáo tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ công tác của nhà trường năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

1.2. Báo cáo kết quả công tác tuyển sinh năm 2019, phương án công tác tuyển sinh năm 2020.

1.3. Thông qua dự thảo quy chế công tác giảng viên năm 2020.

1.4. Báo cáo công tác tài chính năm 2018; thông qua dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ sửa đổi năm 2020 (thông qua khi có quyết định giao ngân sách của Liên minh HTX Việt Nam tại hội nghị khác).

1.5. Báo cáo tổng kết công tác thanh tra nhân dân năm 2019.

1.6. Bầu Ban thanh tra nhân dân.

1.7. Thảo luận.

1.8. Thi đua, khen thưởng năm 2019.

1.9. Tổng kết giao ước thi đua giữa công đoàn và chính quyền năm 2019, ký giao ước thi đua năm 2020.

1.10. Liên hoan tổng kết cuối năm.

2. Thời gian dự kiến tổ chức hội nghị:

Thứ 5 ngày 16/01/2020: Sáng, từ 8h đến 11h30.

3. Địa điểm: Hội trường Khu Thư viện Tầng 2

4. Thành phần:

- Đại biểu khách mời.  

- BGH và toàn thể cán bộ, viên chức thuộc các phòng, khoa, ban, trung tâm.

5. Tiến trình hội nghị:

* Sáng: Từ 8h đến 11h30

- Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. (Phòng Tổ chức-Hành chính).

- Bầu đoàn chủ tịch, thư ký hội nghị. (Phòng Tổ chức - Hành chính).

+ Dự kiến nhân sự Đoàn chủ tịch: BGH và Chủ tịch Công đoàn.

+ Dự kiến thư ký: Lê Hồng Hạnh và Nguyễn Thi Thanh Minh B.

- Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, nhiệm vụ năm 2020.(Đoàn chủ tịch phân công).

- Báo cáo kết quả công tác tuyển sinh năm 2019, phương hướng năm 2020. (Ban Tuyển sinh và Tư vấn giới thiệu việc làm).

- Báo cáo công tác thu, chi tài chính năm 2018. (Phòng Tài chính - Kế toán).

- Thông qua dự thảo quy chế công tác giảng viên năm 2020.(Phòng Quản lý Đào tạo).

- Phát biểu của Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.(Nếu có).

- Thảo luận. (Đoàn chủ tịch).

- Báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm 2019. (Ban Thanh tra nhân dân).

- Bầu Ban thanh tra nhân dân. (Công đoàn chủ trì, phối hợp với TC-HC lựa chọn nhân sự).

- Công tác thi đua, khen thưởng. (Phòng Tổ chức - Hành chính).

- Tổng kết giao ước thi đua năm 2019 và ký giao ước thi đua năm 2020.(Công đoàn phối hợp với chính quyền).

- Thông qua Nghị quyết Hội nghị.(Đoàn thư ký)

* 11h30: Liên hoan tổng kết năm 2019.

6. Phân công chuẩn bị:

6.1. Phân công chuẩn bị báo cáo, văn bản tại Hội nghị

          a) Phòng Tổ chức - Hành chính:

            Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

b) Ban chấp hành Công đoàn trường:

- Chỉ đạo Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019.

- Tổng kết giao ước thi đua năm 2019 và xây dựng dự thảo bản giao ước thi đua năm học 2020 giữa Chính quyền và BCH Công đoàn trường.

- Tổ chức ký giao ước thi đua giữa chính quyền và công đoàn.

c) Phòng Tài chính - Kế toán:

- Báo cáo về công tác thu chi, quản lý tài chính năm 2018.

- Chủ trì xây dựng dự thảo sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020.

d) Ban Tuyển sinh và tư vấn giới thiệu việc làm:

Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 2019, phương hướng triển khai công tác tuyển sinh năm 2020.

e) Phòng Quản lý đào tạo:

Xây dựng dự thảo quy chế công tác giảng viên năm 2020.

g) Đoàn thư ký:

          Xây dựng dự thảo nghị quyết hội nghị.

Lưu ý: Yêu cầu các đơn vị gửi báo cáo bản cứng và bản mềm về phòng Tổ chức - Hành chính trước ngày 10/01/2020.

6.2. Phân công chuẩn bị tham luận:

          Mỗi đơn vị trong Trường chuẩn bị 01 tham luận để báo cáo trước hội nghị, nội dung liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị năm 2019, phương hướng nhiệm vụ của đơn vị năm 2020 và những ý kiến đóng góp cho nhà trường trong việc triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đoàn Chủ tịch điều hành phần tham luận.

6.3. Phân công tổ chức Hội nghị

a) Phòng Tổ chức - Hành chính:

- Là đơn vị đầu mối chủ trì tổ chức Hội nghị; Xây dựng chương trình Hội nghị.

- Chuẩn bị các loại báo cáo do Ban Giám hiệu yêu cầu.

- Thiết kế, in và chuyển giấy mời; chuẩn bị phòng đón khách, nước uống phục vụ Hội nghị; phối hợp với công đoàn chuẩn bị lực lượng lễ tân và đón tiếp đại biểu.

- Sao lưu tài liệu phục vụ Hội nghị.

- Chuẩn bị các Quyết định công nhận danh hiệu hiệu thi đua tập thể, cá nhân năm 2019; Chuẩn bị đặt tiệc liên hoan cuối năm.

b)Phòng Quản trị : Chuẩn bị Hội trường; âm thanh, ánh sáng, trực điện, kê bàn chủ tịch và thư ký; trang trí, market, sân khấu (nội dung market do phòng Tổ chức- Hành chính cung cấp); Chuẩn bị địa điểm tổ chức tiệc liên hoan cuối năm.

c) Phòng Tài chính - Kế toán: Chuẩn bị kinh phí phục vụ Hội nghị.

          d) Ban biên tập Website: Viết tin bài, chụp ảnh đăng Website. 

e) BCH Công Đoàn: 

Phối hợp với Phòng TC - HC thực hiện công tác lễ tân, đón khách, cụ thể: Điều các công đoàn viên tham gia công tác lễ tân, phục vụ gồm:

- Bùi Mạnh Hiền: Chủ tịch Công đoàn.

- Nguyễn Như Trung, Phó Chủ tịch Công đoàn.

- Nguyễn Thị Thu Hiền: Ban Tuyển sinh và TVGTVL.

- Lê Văn Đồng: Trung tâm Bồi dưỡng và Đào tạo trực tuyến.

- Đỗ Hải Quỳnh: Phòng Quản lý Đào tạo.

g) Các khoa, phòng, ban, trung tâm:

Thông báo và đôn đốc cán bộ. viên chức đơn vị đến dự hội nghị đầy đủ, đúng giờ.

 Để công tác tổ chức Hội nghị CBVC năm 2020 thành công, hiệu quả, đề nghị các đơn vị được phân công chuẩn bị nội dung gửi văn bản về phòng Tổ chức - Hành chính đúng thời gian nêu trên.

Ban Giám hiệu yêu cầu các tập thể đơn vị và cá nhân được phân công nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch này.

Nơi nhận:

   - Đảng ủy, BGH;

   - BCH Công đoàn trường;

   - Các đơn vị;

   - Lưu: VT, CĐ.

PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

 

Ths. Nguyễn Danh Hùng

 

 

 

 • vtem skitter

  Các ngành đào tạo của trường

 • vtem skitter

  CHÀO MỪNG TÂN SINH VIÊN

 • vtem skitter

  Kỷ Niệm 130 năm Ngày Sinh Nhật Bác 19/05/1890-19/05/2020

 • vtem skitter

  KỶ NIỆM 90 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 • vtem skitter

  LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP

Giới thiệu về trường

Trường Cao Đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương là trường công lập với phương châm hành động chất lượng -  hiệu quả - tất cả vì học sinh và 36 năm kinh nghiệm trong công tác đào tạo, hiện trường có 10 chuyên ngành đào tạo ở 2 bậc Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp. Xem tiếp

Sứ mạng của Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương

Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng và các trình độ khác, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế góp phần phát triển kinh tế xã hội và thúc đẩy kinh tế hợp tác và hợp tác xã.    

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2020

Lịch công tác

Lịch công tác tuần 4 tháng 5 năm 2020

Chi tiết tải tại đây:

Lịch công tác tuần 3 tháng 5 năm 2020

Chi tiết tải tại đây:

Lịch công tác tuần 2 tháng 5 năm 2020

Chi tiết tải tại đây:

Lịch công tác tuần 1 tháng 5 năm 2020

Chi tiết tải tại đây:

Tin tức - Sự kiện

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Từ nay đến 5/4, người dân nên ở nhà

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Từ nay đến 5/4, người dân nên ở nhà

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khuyến cáo từ nay đến 5/4, người...

Bộ GD&ĐT bãi bỏ thi chứng chỉ ngoại ngữ

Bộ GD&ĐT bãi bỏ thi chứng chỉ ngoại ngữ

Bộ GD&ĐT vừa ban hành thông tư bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại...

5 thay đổi quan trọng về bảo hiểm xã hội từ 01/01/2020

5 thay đổi quan trọng về bảo hiểm xã hội từ 01/01/2020

Dưới đây là 5 thay đổi quan trọng về bảo hiểm xã hội sẽ được áp dụng từ năm 2020,...

Lễ ra quân tổng vệ sinh cảnh quan Nhà trường

Lễ ra quân tổng vệ sinh cảnh quan Nhà trường

Đoàn thanh niên Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Trung ương tổ chức lễ ra quân tổng vệ sinh...

Mô hình HTX đa dịch vụ của Nhật Bản

Mô hình HTX đa dịch vụ của Nhật Bản

Từ ngày 4-15/11, Đoàn công tác Liên minh HTX Việt Nam (VCA) do đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư...

“Gắn kết doanh nghiệp và nhà trường để giải áp lực nguồn nhân lực có tay nghề...”

“Gắn kết doanh nghiệp và nhà trường để giải áp lực nguồn nhân lực có tay nghề...”

“Gắn kết doanh nghiệp và nhà trường để giải áp lực nguồn nhân lực có tay nghề...” Thứ trưởng Lê Quân...

Sinh viên

Error: No articles to display