26
03 2013

Chức năng, nhiệm vụ của nhà trường được quy định trong Quy chế tổ chức & Hoạt động của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương.(Ban hành kèm theo Quyết định số 37/QĐ-TCĐKTKTTW ngày 22 tháng 02 năm 2012).

 

 

 

 Nhiệm vụ của trường

 

1. Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề trong lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật và công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

 

Tiếp tục đào tạo các ngành học bậc cao đẳng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo và các ngành học bậc trung học chuyên nghiệp, trung cấp nghề của trường trung học Quản lý và Công nghệ (cũ) được phép đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động Thương bình và Xã hội.

 

Thực hiện trách nhiệm nghĩa vụ đối với học sinh đang đào tạo của Trường trung học Quản lý và Công nghệ chuyển sang theo quy định của Luật Giáo dục và các quy định của Chính phủ, của Nhà trường có liên quan đến quyền lợi của học sinh, sinh viên.

 

2. Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ, xã viên và người lao động của khu vực hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ về kiến thức, kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

 

3. Xây dựng Chương trình đào tạo, giáo trình, kế hoạch giảng dạy, học tập đối với các ngành nghề trường được phép đào tạo theo Chương trình khung do Nhà nước quy định.

 

4. Xây dựng Chương trình, nội dung giáo trình, tài liệu giảng dạy, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, chuyên viên nghiệp vụ, xã viên và người lao động khu vực hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

 

5. Thực hiện công tác tuyển sinh, quản lý quá trình đào tạo, công nhận và cấp bằng tốt nghiệp theo quy định của Luật Giáo dục. 

 

6. Xây dựng, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên giỏi về chuyên môn, đủ về số lượng bảo đảm và cân đối về cơ cấu trình độ theo tiêu chuẩn quy định của Nhà nước.

 

7. Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo hướng gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất kinh doanh để nâng cao chất lượng đào tạo theo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó có khu vực hợp tác xã, các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

 

8. Thực hiện các hoạt động dịch vụ tư vấn khoa học - kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, thực nghiệm sản xuất, quản lý kinh doanh phù hợp với ngành nghề đào tạo; tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, dịch vụ xuất khẩu lao động, tổ chức du học cho sinh viên, học sinh và các đơn vị có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

 

9. Tổ chức các hoạt động thông tin bằng các hình thức in ấn, xuất bản các ấn phẩm, tài liệu, giáo trình phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật.  

 

10. Thực hiện các quan hệ hợp tác quốc tế, liên kết, liên thông về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; nghiên cứu, triển khai khoa học - công nghệ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

 

11. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, tài sản, các nguồn vốn theo quy định của pháp luật.

 

12. Quản lý tổ chức, biên chế theo quy định về phân cấp quản lý của Nhà nước và sự chỉ đạo của cơ quan chức năng.

 

13. Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở trong trường; bảo vệ tài sản, bí mật quốc gia, xây dựng và thực hiện các quy chế, biện pháp bảo hộ, an toàn lao động.

 

14. Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

 

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

 

 Quyền hạn và trách nhiệm của trường

 

Trường được quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm về quy hoạch, kế hoạch phát triển của trường, tổ chức các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, tài chính, quan hệ quốc tế, tổ chức và nhân sự theo quy định của pháp luật và theo Điều lệ trường cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể là:

 

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, Chương trình, giáo trình đào tạo của trường phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục và quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng của Nhà nước.

 

2. Hợp tác liên doanh, liên kết, nhận tài trợ, góp vốn với các tổ chức, các nhân ở trong nước và ngoài nước để đào tạo nguồn nhân lực có trình độ phục vụ sự phát triển của trường và khu vực hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ theo quy định của pháp luật.

 

3. Huy động vốn của các cá nhân ở trong và ngoài trường để phục vụ mục tiêu đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, sản xuất – kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

 

4. Được Nhà nước giao đất, được thuê đất, vay vốn; được miễn giảm thuế theo quy định của pháp luật. 

 

5. Ban hành các quy định, quy chế quản lý nội bộ phù hợp với các quy định hiện hành.

 

6. Quyết định thành lập các tổ chức trực thuộc theo cơ cấu tổ chức đã được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phê duyệt; bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức vụ trưởng, phó phòng, khoa, tổ bộ môn, trung tâm và các đơn vị trực thuộc khác; quyết định các vấn đề về cán bộ từ ngạch giảng viên, chuyên viên  trở xuống theo quy định của pháp luật.

 

7. Tiếp nhận, luân chuyển, điều động, nâng lương, nghỉ chế độ, khen thưởng, kỷ luật, cử đi học, đi công tác ở trong nước, ngoài nước đối với giảng viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên, người lao động trong trường theo quy định của Nhà nước .

 

8. Tổ chức triển khai nghiên cứu, đánh giá, nghiệm thu các đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ, các Chương trình, dự án được giao hoặc nhận hợp đồng đặt hàng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong và ngoài nước.

 

 9. Tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm.

 

10. Quan hệ hợp tác, phối hợp với các cơ quan chức năng, quản lý nhà nước chuyên ngành, các đơn vị nghiên cứu khoa học - công nghệ, thông tin báo chí, các trường, viện, các hợp tác xã, doanh nghiệp và các tổ chức khác trên tất cả các lĩnh vực để thực hiện nhiệm vụ của trường.

 

11. Thiết lập quan hệ hợp tác và trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ đào tạo - bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học với các cơ quan, tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật.

 

12. Thực hiện dân chủ, bình đẳng, công khai trong việc bố trí và thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, khoa học và công nghệ và các hoạt động tài chính

 

13. Thực hiện chế độ báo cáo các cơ quan cấp trên về hoạt động của trường theo quy định hiện hành.

14. Trường chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật; không được để các tổ chức, cá nhân lợi dụng danh nghĩa, cơ sở vật chất của trường nhằm tiến hành các hoạt động trái pháp luật.