Thông báo

09
07 2019
Đề án vị trí việc làm và Phụ lục vị trí việc làm Viết bởi Tổ chức - Hành chính
Chuyên mục chính: Công tác sinh viên Chuyên mục: Thông báo Ngày đăng

          Nhà trường đã tổ chức họp Cán bộ chủ chốt ngày 18 tháng 06 năm 2019 để xin ý kiến đóng góp vào Đề án vị trí việc làm. Phòng Tổ chức - Hành chính đã chỉnh sửa một số nội dung theo đóng góp của Lãnh đạo các đơn vị và giửi lên trang wed trường xin ý kiến lần 2.

          Đề nghị các đơn vị đóng góp ý kiến bằng văn bản và gửi về Phòng Tổ chức - Hành chính trước ngày 15 tháng 07 năm 2019.

Chi tiết tải tại đây : Đề án vị trí việc làm

                               Phụ lục vị trí việc làm