Bài viết

26
12 2018

        Ngày 25 tháng 12 năm 2018, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương đã ban hành "Kế hoạch Tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2019".

     Hội nghị nhằm kiểm điểm, đánh giá các mặt hoạt động của Nhà trường năm 2018; thống nhất phương hướng hoạt động nhà trường năm 2019.

     Phát động thi đua, động viên cán bộ - viên chức đóng góp sức lực, trí tuệ, đoàn kết nhất trí phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2019.

     Đề nghị các cán bộ - viên chức; các đơn vị căn cứ Kế hoạch thực hiện theo đúng nhiệm vụ được giao.

      Xem kế hoạch tải đây: Download

Phòng Tổ chức - Hành chính